سینی کشت علوفه هیدروپونیک

قیمت: تماس بگیرید

  • استفاده از مواد مرغوب که از ایجاد قارچ و کپک جلوگیری می کند.
  • وجود تعداد روزنه های مناسب جهت تخلیه اب و جلوگیری از کپک و قارچ
  • افزایش بازدهی کشت تا 40% برای تولید علوفه هیدروپونیک
  • خروجی اب یکطرفه
  • کاهش مصرف اب و مواد غذایی