محلول رشد علوفه هیدروپونیک

محلول رشد علوفه هیدروپونیک A&B

دارای تمامی مواد غذایی مورد نیاز رشد علوفه

به همراه بافر تنظیم PH رایگان برای تنظیم ph

سوسپانسیون شده

محلول علوفه هیدروپونیک

معرفی محلول رشد علوفه هیدروپونیک​ سبز تجهیز

محلول رشد علوفه هیدروپونیک A&B

دارای تمامی مواد غذایی مورد نیاز رشد علوفه

به همراه بافر تنظیم PH رایگان برای تنظیم ph

سوسپانسیون شده